graphic top
Tu jesteś: KLUB PTTK » regulamin KTK Tendrzak
REGULAMIN
Klubu Turystyki Kolejowej "Tendrzak"

(tekst jednolity z dnia 31.12.2023)


Rozdział I
Cele i zadania Klubu


§1
Klub realizuje cele Towarzystwa określone w Statucie PTTK i Statucie Oddziału.
Główne zadania Klubu to w szczególności:
1) uprawianie różnorodnych form turystyki i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kolejowej
2) popularyzacja turystyki kolejowej
3) ochrona i opieka nad zabytkami kolejnictwa
4) popularyzacja odznak kolejowych

§2
Klub realizuje swoje zadania w oparciu o pracę społeczną swoich członków, przy pomocy kadry programowej PTTK w nim zgrupowanej.

Rozdział II
Organizacja Klubu


§3
1. Pełna nazwa Klubu brzmi: Klub Turystyki Kolejowej "Tendrzak" przy PTTK Oddziale im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.
2. Znak graficzny Klubu oparty jest na sylwetce lokomotywy parowej OKl27. Nad rysunkiem półkolem biegnie napis "KLUB TURYSTYKI KOLEJOWEJ". Pod rysunkiem znajduje się nazwa "TENDRZAK" oraz "Oddział Gdańsk" i logo PTTK.
3. Szczegóły kolorystyki, formy uzupełniające znaku oraz typografię określa księga znaku.

§4
W Klubie mogą być tworzone stałe sekcje specjalistyczne w zakresie dyscyplin turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa według zainteresowań członków bądź grupy zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi kolejnictwa. W Klubie mogą być ponadto tworzone okresowo działające grupy, podejmujące wykonanie zadań określonych przez Zarząd Klubu.

Rozdział III
Członkowie - ich prawa i obowiązki


§5
1. Członek zwyczajny mający pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu,
2) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
3) nosić odznakę klubową oraz używać barw klubowych dla zadokumentowania swej przynależności do Klubu,
4) brać udział we wszystkich imprezach turystycznych oraz korzystać z ogólnej działalności Klubu,
5) mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu na imprezy klubowe.
2. Małoletni członek zwyczajny w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z prawem głosu,
2) wybierać do władz Klubu,
3) postanowienia ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) stosuje się odpowiednio.

§6
Podstawowym obowiązkiem członka Klubu jest współdziałanie w realizacji zadań Klubu, a w szczególności:
1) przestrzeganie postanowień Regulaminu Klubu oraz Statutu PTTK,
2) stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu,
3) branie czynnego udziału w programowej działalności Klubu,
4) dbanie o dobre imię Klubu i jego wszechstronny rozwój, o posiadany majątek, zapobieganie wszystkiemu, co mogłoby przynieść mu szkodę,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 7
W stosunku do członka Klubu, który:
1) nie stosuje się do postanowień Regulaminu Klubu i statutu PTTK,
2) postępuje w sposób nie licujący z mianem dobrego turysty i kolegi,
3) działa na szkodę Klubu,
Zarząd Klubu może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego Oddziału z wnioskiem o wymierzenie mu odpowiedniej kary organizacyjnej.

§8
1. Przynależność do Klubu ustaje na skutek:
1) pisemnego zgłoszenia przez członka władzom klubu o jego wystąpieniu z Klubu,
2) utraty członkostwa PTTK,
3) zalegania w opłacaniu w klubie składki członkowskiej PTTK lub składki dodatkowej za okres dłuższy niż 3 miesiące,
4) śmierci członka klubu.
2. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest opłacenie składki PTTK w innym miejscu, i opłacenie w Klubie jedynie składki dodatkowej.

Rozdział IV
Władze Klubu


§9
1. Najwyższą władzą Klubu jest walne zebranie Klubu.
2. Władzami Klubu są:
1) Zarząd Klubu,
2) Komisja Rewizyjna Klubu.
3. Walne zebranie Klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego zebrania Klubu kadencja władz została skrócona.
4. Walne zebranie Klubu może być zwołane jako nadzwyczajne i wówczas winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty:
1) uchwały Zarządu Klubu,
2) otrzymania przez Zarząd Klubu wniosku Zarządu Oddziału PTTK,
3) otrzymania przez Zarząd Klubu żądania zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/3 ilości członków Klubu.
5. Walne zebranie Klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
6. Walne zebranie Klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
7. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§10
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. wybór członków Zarządu Klubu, rozpatrywanie wniosków i sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,
2. udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Klubu,
3. podejmowanie uchwał dotyczących programowej działalności Klubu i gospodarki funduszami klubowymi,
4. uchwalanie Regulaminu Klubu oraz zmian w nim,
5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu oraz o połączeniu się z innym Klubem lub kołem PTTK,
6. spisywanie w straty w części lub w całości majątku klubowego (funduszy, inwentarza) w przypadku ich utracenia lub zniszczenia na skutek wypadków losowych. Nie dotyczy to majątku stanowiącego własność Oddziału PTTK użytkowanego przez Klub,
7. wybór delegatów na zjazd Oddziału,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu.

§11
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości Członków klubu z opłaconymi składkami członkowskimi według stanu na dzień zwołania Walnego Zebrania,
2. Wybory do władz Klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

§12
1. Zarząd Klubu składa się z 3-8 osób i wybiera spośród siebie:
1) prezesa,
2) wiceprezesa lub wiceprezesów,
3) skarbnika.
2. Członkowie Zarządu Klubu stanowią zwarty kolektyw, pracujący wspólnie nad realizacją wszystkich zadań Zarządu. Szczegółowy podział pracy ustala się na pierwszym posiedzeniu Zarządu po jej wyborze przez Walne Zebranie.

§13
1. Zebrania Zarządu Klubu powinny się odbywać co najmniej 4 razy w roku. Uchwały Zarządu winny być protokołowane. Dopuszcza się spotkania za pośrednictwem internetu.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu zwołuje Prezes Klubu (w zastępstwie wiceprezes), o czym zainteresowani członkowie Zarządu powinni być powiadomieni na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą brać udział również zaproszeni członkowie klubu lub Oddziału z głosem doradczym.
3. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jego członków. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne może być zarządzone na wniosek każdego członka Zarządu.
4. Zarząd Klubu posługuje się stemplem podłużnym o następującej treści:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku
Klub Turystyki Kolejowej ,,Tendrzak”
ul. Długa 45 80-827 Gdańsk
(adres poczty elektronicznej)
5. Klub używa pieczęci ozdobnej zawierającej logo Klubu.
6. Klub może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów wynikających z regulaminu i za zgodą Zarządu Oddziału.

§14
Do zakresu działania Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. kierowanie działalnością Klubu w oparciu o uchwały Walnego Zebrania,
2. gospodarowanie funduszami i majątkiem klubowym w ramach uchwał Walnego Zebrania oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami i przepisami władz PTTK,
3. zwoływanie Walnego Zebrania członków Klubu,
4. planowe rozłożenie na cały rok wszystkich form wycieczkowania w celu umożliwienia korzystania z nich jak największej ilości uczestników według ich upodobań i możliwości,
5. prowadzenie internetowej strony klubowej i zbieranie materiałów świadczących o dorobku klubu, 6. przyjmowanie do Klubu nowych członków i skreślanie z listy członków,
7. dokooptowanie do Zarządu Klubu nowych członków w przypadku ustąpienia z Zarządu członka wybranego przez Walne Zebranie lub zaprzestanie pełnienia przez niego swych funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dokooptowana ilość członków Zarządu nie może przekroczyć 1/3 ilości członków, wybranych przez Walne Zebranie,
8. sporządzanie wniosków o przyznanie członkom Klubu wyróżnień, nagród i odznaczeń przez PTTK za pracę społeczną w dziedzinie turystyki,
9. wykonywanie zarządzeń władz PTTK w ramach obowiązków statutowych,
10. uznanie za nieściągalne należności z tytułu zalegających składek członkowskich od osób, które przestały być członkami Klubu.

§15
1. Członkowie Zarządu Klubu dokonują między sobą podziału zadań, w ramach którego poszczególne osoby sprawują czynności im zlecone.

§16
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna Klubu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§17
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa cztery lata, chyba że nadzwyczajne okoliczności, niezależne od Klubu, nie pozwolą na zwołanie Walnego Zebrania. Winno się ono jednak odbyć w najbliższym terminie po ustaniu tych okoliczności.

Rozdział V
Fundusze, majątek, gospodarka klubowa.


§18
1. Klub utrzymuje się ze składek członkowskich.
2. Klub może ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK, dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność Klubu uchwalone przez Zarząd Klubu. Członkowie Klubu z innych oddziałów, kół lub klubów PTTK opłacają w Klubie tylko składkę dodatkową.
3. Klub może otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem zarządu oddziału, który odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją działalność programową za zgodą zarządu oddziału i na zasadach określonych przez zarząd oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w oddziale przepisów.
5. Za działalność gospodarczą Klubu odpowiada Zarząd Oddziału.

§19
W przypadku rozwiązania Klubu cały majątek klubowy przechodzi na rzecz macierzystego Oddziału PTTK, w przypadku zaś połączenia się z innym Klubem lub Kołem PTTK - za zgodą Oddziału PTTK do nowej jednostki organizacyjnej.

§20
1. Rozwiązanie Klubu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu, przyjętej większością co najmniej 2/3 członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała wymaga przyjęcia przez Zarząd Oddziału.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału, w przypadkach określonych Statutem Oddziału.

§21
1. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie §20 ust. 1, likwidatorami Klubu są członkowie jego zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Klubu w trybie §20 ust. 2. likwidację jego aktywów i pasywów, przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.
3. Likwidatorzy postępują zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w PTTK

§22
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie członków Klubu w dniu 12 marca 2021 roku.

§23
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.